QA Camp - b academy

#QACamp 1.0

Դասընթաց + Ինթերնշիփ
մեր գործընկերների հետ համատեղ

Այս դաընթացը բացառիկ հնարավորություն է բոլոր նրանց համար, որոնք ցանկանում են իրենց կարիերան զարգացնել QA մասնագիտությամբ։ Դուք կսովորեք որակի ապահովման մասնագիտական նրբությունները հենց մեր գործընկերների պրոդուկտների համար աշխատանքով, ինչպես նաև կստանաք հնարավորություն մասնակցելու մեր գործընկերների ինթերնշիփ ծրագրերին, այնուհետև ընդունվելու հիմնական աշխատանքի։

Նարեկ Մելիքյան

 • Տևողություն – 3 ամիս
 • Արժեքը – 150,000դր
 • 2 դաս շաբաթական
 • 20% զեղչ ուսանողներին
 • Ավարտին սերտիֆիկատ

1. Նախաբան / QA introduction

 • Software Development Life Cycle (SDLC)
 • Software Development Test Cycle (STLC)

2. Նախագծերի կառավարման մոդելներ / PM Models

 • Waterfall Model
 • V Model
 • Iteration Model
 • Agile Manifesto
 • Scrum framework
 • Kanban framework

3. QA մասնագետի դերը / QA Role

 • QA Responsibilities
 • QA Hard/Soft skills
 • Product specifications (Business/Users)
 • QA Advantages

4. Թեստավորման Սկզբունքներ / Testing Principles

 • Testing approaches (Many Issues / Project without bugs / Continues testing)
 • QA/ QC & Testing
 • Verification/Validation(Business/Users)

5. Թեստավորման Մակարդակներ / Testing Levels

 • Unit / Integration / System Testing
 • Acceptance testing (User Acc.Testing / Operational / Contract testing / Alfa / Beta)

6. Թեստավորման Տեսակներ / Testing Types

 • Positive / Negative testing
 • Exploratory Testing
 • Smoke / Sanity / Main / Extended Testing
 • Testing Goals (New Feature / Regression Testing / Retest)

7. Դասակարգումներ / Testing Classifications

 • Non-Functional Testing(Performance/ Load / Stress / Security / Document / Design or Usability / Setup / Configuration / Accessibility Testing)
 • Functional Testing
 • Black Box / White Box / Gray Box Testing
 • DB / API / CLI / GUI
 • Web / Mobile testing
 • Automation Testing

8. Փաստաթղթավորում / Testing Documentation

 • Check List
 • Test Case (Test Suite)
 • Test Design (Test Plan)
 • Bug Report
 • Severity / Priority

9. Թեստավորման գործիքներ / Testing Tools

 • Reporting / Ticketing Systems (Jira)
 • Tools for Test Cases (TestRail, Zephyr etc.)

10. Ճարտարապետություն / Client-Server Architecture

 • IP / URL / Domain
 • Hosting / Server / DNS / Proxy / Routing / Database
 • Web Protocols (HTTP / HTTPS), Web Socket
 • Dev Tools
 • Postman / Charles

11. Ծրագրի կառուցվածք / Application Parts

 • GUI (HTML / CSS)
 • API (SOAP / REST) / HTTP requests
 • XML / JSON
 • DataBases (SQL / Query)

Նարեկ Մելիքյան

 • Տևողություն – 3 ամիս
 • Արժեքը – 150,000դր
 • 2 դաս շաբաթական
 • 20% զեղչ ուսանողներին
 • Ավարտին սերտիֆիկատ

Անգլերենը խնդիր չէ

Մեր գործընկերների հետ մենք պատրաստել ենք անգլերեն դասընթաց ադապտացված հենց այս դասընթացի ուսանողների համար, որը կարող եք ձեռք բերել նվազեցված արժեքով։ Ցանկության մասին կարող եք տեղեկացնել մեր մասնագետին գրանցումից հետո։

Դեռ հարցե՞ր ունեք

Ստացեք անվճար խորհրդատվություն հենց հիմա